Resilient Relations

Resilient Relations adviseert, onderzoekt en traint (hoge)scholen op het gebied van hun onderzoekend vermogen en pedagogisch kapitaal. Dit doet zij direct, of in opdracht van andere (kennis)instituten zoals denktanks, hogescholen en universiteiten.

"Een van de kenmerken van Mascha Enthoven is dat zij snel kan schakelen tussen een abstracte, wetenschappelijke weergave van de werkelijkheid en een meer praktische, gevoelde en ervaren weergave. Ze begrijpt de vereisten om ’mee te kunnen praten’ vanuit beide perspectieven en ze verstaat en spreekt inmiddels beide talen. Door dit begrip is ze in staat om op gefundeerde én tegelijk luchtige wijze de ontwikkeling van individuele professionals, van teams en organisaties te stimuleren".Mascha promoveerde op de mechanismen in de schoolomgeving die bijdragen aan de veerkracht van adolescente leerlingen in uitdagende omstandigheden. Zij werkte hiervoor samen met Zuid Afrikaanse studenten en universiteiten en verbleef daardoor vier jaar lang afwisselend in Nederland en Zuid Afrika. Vervolgens werkte ze als postdoc met Mihaly Csikszentmihalyi aan onderzoek naar psychologisch kapitaal: de vaardigheid om de aandacht te richten op activiteiten die nu plezierig zijn maar die ook de belofte dragen van plezier in de toekomst.

Beide thema’s leggen nadruk op het kind en de jongere als actieve deelnemer aan zijn eigen ontwikkeling. Deze actieve deelnemer is in ons onderwijs voor een groot deel ook afhankelijk van de leraar of de docent. De leraar stuurt als volwassene én professional de ontwikkeling van leerlingen: door het herkennen, aanspreken en toegankelijk maken van hun persoonlijke kwaliteiten; en door het herkennen, aandragen, toegankelijk maken en leren benutten van bronnen in de (onderwijs)omgeving.

Eén van de sleutels tot verbetering van het onderwijs ligt volgens Mascha dus in die professionele ontwikkeling van leraren. Welke kwaliteiten zien zij als zij naar kinderen en jongeren kijken? Hoe maken zij deze herkenbaar, toegankelijk en te benutten voor de leerling? Laten zij kinderen en jongeren regie voeren over hun eigen ontwikkeling? Welke bronnen gebruiken zij in hun onderwijs en hoe helpen zij hun leerlingen deze te herkennen en benutten?Wat Mascha motiveert zijn twee verschillende situaties die toch veel gemeen hebben:

1. Het zien van kinderen en jongeren die bezig zijn met iets dat zij wellicht moeilijk vinden maar waarin zij volledig opgaan. Dit, omdat de lerares of de docent heeft geholpen een situatie te creëren waarin de taak boeiend is, net binnen het vermogen van het kind of de jongere ligt en waarin deze de kans heeft te ervaren iets helemaal onder de knie te hebben.

2. Het werken met leraren of docenten aan het begrijpen van hun eigen handelen en van hun werkomgeving op zo’n manier dat zij deze systematisch en duurzaam kunnen en willen verbeteren.

Onderzoekend Vermogen

Versterking van het Onderzoekend Vermogen in onderwijs

Wilt u bijdragen aan uw eigen professionele ontwikkeling of aan die van uw team in het met plezier blijvend kunnen vernieuwen en verbeteren van uw onderwijs? Investeer dan in het vergroten van het onderzoekend vermogen van uw organisatie.Het beschikken over een goed onderzoekend vermogen wordt als vereiste gezien voor autonome leraren die kunnen en willen reflecteren, die gebruik willen en kunnen maken van evidence-based practice en die in staat zijn tot duurzame innovatie (Castle, 2006; Reis-Jorge, 2005; Van der Rijst, 2009; Van den Berg, 2016).

Dr. Mascha Enthoven is expert in het ontwerpen, begeleiden en onderzoeken van professionaliserings- en adviestrajecten voor het vergroten van het onderzoekend vermogen van leraren, docenten en teams in alle sectoren van het onderwijs. Van onderzoekswerkplaatsen in het primair onderwijs tot scholingstrajecten voor docenten in het HBO. Zij verkent met u uw specifieke werkomgeving, de daarin actuele en ervaren ontwikkelingsbehoefte en ontwerpt op basis daarvan met u een duurzaam traject op maat.Sinds 2002 publiceert Mascha Enthoven over dit onderwerp, en begeleidt zij onderwijsinstellingen. Enkele voorbeelden:

- Faculteiten Educatie; Techniek en Bedrijfseconomie: ontwikkeling en monitoring van professionaliseringstrajecten en organisatieontwikkeling met betrekking tot praktijkgericht onderzoek in het HBO (studentenonderzoek; stagebegeleiding; samenwerking met werkveld);

- MBO en primair onderwijs: professionalisering en begeleiding bij praktijkonderzoek door leraren en docenten en deelnemers professionele masteropleidingen.

Zie hier voor een recente publicatie over onderzoekend vermogen in het HBO.

Mail Mascha

Pedagogisch Kapitaal

Versterking van het Pedagogisch Kapitaal in onderwijs

Ken je dat? In sommige situaties krijg je het gevoel dat je precies het goede doet. Je ervaart dat de leerlingen, deelnemers of studenten betrokken zijn. Je voelt en ziet dat ze groeien; de dingen die je voor ogen hebt gebeuren en je ervaart flow. Toch zijn er ook zoveel momenten dat je je voelt uitgedaagd. Je voelt je ongemakkelijk en als je eerlijk bent, doe je in die situatie ook niet wat je het liefst zou doen. Deze situaties kun je leren herkennen en benutten.Wilt u bijdragen aan uw eigen professionele ontwikkeling of aan die van uw team in het benutten van alledaagse (uitdagende) situaties voor de groei en ontwikkeling van uzelf, uw leerlingen en uw deelnemers? Investeer dan in het opbouwen van uw eigen Pedagogisch Kapitaal en dat van uw onderwijsorganisatie.

Mail Mascha

Het opbouwen van Pedagogisch Kapitaal staat voor het handelen van de leraar of de docent waarbij deze in uiteenlopende (uitdagende) onderwijssituaties haar aandacht weet te richten op het creëren van groei en ontwikkeling voor de leerling en haarzelf, waarbij tegelijkertijd de kans op hun groei en ontwikkeling in de toekomst wordt vergroot.

Het concept Pedagogisch Kapitaal staat voor de integratie van de missie, de visie, het onderwijsontwerp en het pedagogisch-didaktisch handelen van schoolleiders, leraren en docenten ter bevordering van de vorming van kinderen en jongeren tot volwassenen die met vertrouwen en met anderen hun plaats en weg vinden in de wereld en de maatschappij.

Concepten als Bildung, Urban Education, Gezonde School en Veerkracht komen in deze benadering aan de orde.

Het concept Pedagogisch Kapitaal ontwikkelde Mascha op basis van haar onderzoek naar veerkracht (Enthoven, 2007) en haar samenwerking met Mihaly Csikszentmihalyi (Flow en Psychologisch Kapitaal), Kees van der Wolf (gedragsproblemen in de onderwijspraktijk) en Luc Stevens (Pedagogische Tact).

Publicaties

Publicaties

Thema: Praktijkgericht onderzoek in het HBO en Professionele Leergemeenschappen

Katwijk, van, L. & Enthoven, M. (2018). De plek van praktijkonderzoek in de curricula van hbo-lerarenopleidingen. Kennisbasis Lerarenopleiders (5). Vereniging Lerarenopleiders Nederland: Werkendam.

Enthoven, M. & Oostdam, R. (2014). De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(3), p. 47-60.

Enthoven, M., & de Bruijn, E. (2010). Beyond locality: the creation of public practice based knowledge through practitioner research in professional learning communities and communities of practice. A review of three books on practitioner research and professional communities. Educational Action Research, 18(2), 289–298.

Enthoven, M. (2003). De meester in de spiegel. In J.C. Van der Wolf (Ed.), In het hoofd van de meester, 63-75, Utrecht: Agiel.Thema: Professionalisering/Middelbaar Beroepsonderwijs

Snoek, M., Enthoven, M., Kessels, J., & Volman, M. (2017). Increasing the impact of a Master’s programme on teacher leadership and school development by means of boundary crossing, International Journal of Leadership in Education, 20(1), 26-56.

Enthoven, M. & De Bruijn, E. (2011). Condities voor schoolsucces: het ontwikkelen van een routekaart voor een doorlopende leerweg vmbo-mbo, in: K. van der Wolf & P. Huizinga (red.), Het Nederlandse Beroepsonderwijs, valt daar iets aan te doen?. Utrecht: Garant

Enthoven, M. & De Bruijn, E. (2010). Condities voor schoolsucces: het ontwikkelen van een routekaart voor een doorlopende leerweg vmbo-mbo, Profiel, 5, 9-11.Thema: Urban Education; Veerkracht en Pedagogisch-didactisch handelen in primair en voortgezet onderwijs; Psychologisch Kapitaal

Enthoven, M. & Veldman, I. (2016). Zelfvertrouwen als fundament voor aanstaande professionals. In R. Fukkink & R. Oostdam (eds). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (pp 111-120). Bussum: Coutinho.

Blok, H., Oostdam, R., Enthoven, M. & Van der Linden, A. (2014). School en ouders werken samen aan beter lezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53, 187-198.

Nakamura, J., Templeton, J., Csikszentmihalyi, M., Enthoven, M. & Vaillant, G. E. (2009). Psychological capital in adulthood and its relations to thriving in later life. Poster presented at the Conference of the Society for the Study of Human Development, Ann Arbor, Michigan, October 2009.

Enthoven, M. (2008-update 3) Leren veren: de schoolcontext als veerkracht versterker. Kluwer Navigator Onderwijs, module leerlingenzorg vo. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Enthoven, M. (2007). The Ability to Bounce Beyond: The Contribution of the School Environment to the Resilience of Dutch Middle-Adolescents from a low Socio-Economic Background. Amsterdam: F&N Boekservice. (Ph.D thesis).

Doorn, Van, E.C. & Enthoven, M. (2005). Leraren begeleiden bij het omgaan met lastige leerlingen: een driebandenspel. em>TOKK Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 50 (2), 89-97.Thema: Excellentieonderwijs in het HBO

Enthoven, M., Oostdam, R., Devilee, B., Winter, E., Doppenberg, J., & Griffioen, D. (2016). De betekenis en functie van een hogeschoolbreed intentioneel curriculum op de ontwikkeling van faculteitsspecifieke honoursprogramma’s. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 3, 22-40.

Griffioen, D., Doppenberg, J., Enthoven, M. & Oostdam, R. (2016). De evaluatie van excellentieprogramma’s onder Sirius. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam.

Lector
Pedagogische Opdracht

Lector Pedagogische Opdracht

Per 1 september 2018 is Mascha Enthoven Lector "Pedagogische Opdracht" aan hogeschool Inholland. Als lector is zij verbonden aan de verschillende PABO-locaties van hogeschool Inholland en aan de Master "Leren en Innoveren".